پروژه وب سایت نوبت دهی بیماران

وب سایت نوبت دهی بیماران با زبان asp.net

این پروژه شامل پنلی برای مدیریت می باشد، که در آن مدیر امکان مدیریت نوبت ها بر اساس تاریخ هر روز، ثبت نوبت و ثبت پرونده برای هر بیمار را دارد.

سایر امکانات وب سایت نوبت دهی بیماران :

» امکان تعیین ساعت شروع به کار و تعداد ویزیت بیماران برای هر روز
» ثبت خودکار مشخصات بیمار در صورت داشتن شماره پرونده
» ثبت خودکار نوبت بعدی با قابلیت ویرایش
» حذف تمامی ویزیت های بیمار پس از حذف پرونده

وب سایت نوبت دهی بیماران با زبان asp.net

این پروژه شامل پنلی برای مدیریت می باشد، که در آن مدیر امکان مدیریت نوبت ها بر اساس تاریخ هر روز، ثبت نوبت و ثبت پرونده برای هر بیمار را دارد.

سایر امکانات وب سایت نوبت دهی بیماران :

» امکان تعیین ساعت شروع به کار و تعداد ویزیت بیماران برای هر روز

» ثبت خودکار مشخصات بیمار در صورت داشتن شماره پرونده

» ثبت خودکار نوبت بعدی با قابلیت ویرایش

» حذف تمامی ویزیت های بیمار پس از حذف پرونده

# امکانات توضیحات
1 توضیحات پروژه به همراه تصویر دریافت
2 پشتیبانی نصب و راه اندازی دارد
3 قابلیت توسعه دارد

نظر خود را ارسال کنید:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.